Hedmark Fylkeskommune

Hedmark fylkeskommune jobber for å få hele regionen til å arbeide sammen mot felles samfunnsnyttige mål, til det beste for befolkningen i Hedmark. Dette er derfor en verdifull allianse for næringshagene i Hedmark og et unikt bidrag til vekst og utvikling.

Organisering
Folkevalgte politikere leder fylkeskommunens virksomhet gjennom fylkestinget. Fylkesrådet har det politiske ansvaret for den daglige virksomheten. Fylkesdirektøren er fylkeskommunens øverste administrative leder. Fylkeskommunen har det direkte ansvaret for videregående opplæring, tannhelse, næringsutvikling, fylkesveier, kollektivtrafikk, kultur og kulturminnevern.

Regional utvikling er en av Fylkeskommunens hovedoppgaver
Enheten Næring og nyskaping administrerer de regionale utviklingsmidlene som tilfaller Hedmark Fylkeskommune, og skal gjennom disse være en betydelig utviklingsaktør for regionene i Hedmark.
Næring og nyskaping skal tilrettelegge for regional utvikling, næringsutvikling og verdiskaping i Hedmark. Årlig tildeles fylkeskommunen regionale utviklingsmidler fra staten, i tillegg til at fylket selv sitter med midler som brukes til regional utvikling.
Enheten jobber med næringsutvikling i et bredt perspektiv, og skal gjennom virkemidlene man har til rådighet stimulere til næringsetableringer i alle deler av fylket. Til grunn for prioriteringene enheten gjør ligger Regionalt utviklingsprogram. Prioriterte næringer i Hedmark er blant annet reiseliv, kulturnæringer, bioteknologi og landbruksbasert næringsutvikling.

Fylkeskommunen som politisk styringsnivå Hedmark fylkeskommune er en politisk styrt organisasjon der fylkestinget er den øverste myndighet. Den 28.oktober 2003 vedtok fylkestinget å innføre parlamentarisme som styringssystem i Hedmark fylkeskommune. Fylkesrådet er fylkeskommunens «regjering».

Les mer på hedmark.org.