FEM – Fornybar energi, energieffektivisering og miljø

FEM er et prosjekt innen programmet Interreg Sverige-Norge 2007 – 2013. Partnere fra Akershus og Hedmark fylke i Norge, og Värmland og Dalarna län i Sverige deltar i prosjektet.

FEM har som målsetting å styrke næringslivets og grenseregionens konkurransekraft gjennom grenseoverskridende samarbeid innen fornybar energi, energieffektivisering og miljø.
Dette skal gjøres ved utstrakt samarbeid i regionen, gjennom fokus på innovasjon og kommersialisering, utdanning, informasjons- og kommunikasjonsteknologi og myk infrastruktur.

Prosjektet skal føre til energieffektiviserende tiltak innen bygg og industri, samt økt bruk av fornybar energi i regionen. FEM skal medvirke til å styrke innovative krefter samt utvikle kompetanse og konkurransekraft innen næringsliv, teknikkmiljøer og samfunnsutvikling. Interaksjonen mellom næringsliv, utdanningsinstitusjoner og forskningsinstitutter skal øke som effekt av FEM.

Prosjektet er delt inn i fire tematiske komponenter:
1) Energieffektivisering – arbeidet ledes av Stiftelsen Teknikkdalen, Dalarna
2) Fornybare energikilder – arbeidet ledes av Stål & Verkstad, Värmland
3) Bioenergi – arbeidet ledes av Tretorget AS
4) Miljø – arbeidet ledes av Kunnskapsbyen Lillestrøm, Akershus

Ut over dette vil det være fire «horisontale satsinger»:
1) Utdanning
2) Innovasjon og kommersialisering
3) Informasjons- og kommunikasjonsteknologi
4) Myk infrastruktur

Les mer på femweb.nu.

FEM logo

 

 

 

 

Magnor Energisenter

Det bygges nå opp ulike Energisentre rundt omkring i Norge og Sverige. Hvert senter tar utgangspunkt i sin regions særegenheter og potensiale.

Magnor sentrum har en unik posisjon. Vrangselva renner gjennom sentrum, Magnor Glassverk har store arealer disponible og Møllergården har et enestående potensiale. Med dette som utgangspunkt skal vi bygge et opplevelsessenter som demonstrerer energieffektivitet og fornybar energi med utgangspunkt i dagens teknologi, samt være et utstillingsvindu for fremtidens energiløsninger.
I tillegg har vi nå bygget et biofyringsanlegg for Hydro Aluminium Profiler gjennom selskapet Eidskog Energi AS. Til sammen vil dette tettstedet få en markant plassering innen grønn energi.

Forprosjektene startet i 2011, og de første resultatene skal være synlige i 2013.

Mollergaarden_fasade

 

RDA prosjekt Næringsliv – Skole

I 2004 måtte Norge slutte med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift (RDA) etter et vedtak i Eftas konkurransetilsyn ESA. Senere ble dette vedtaket gjort om, men differensieringen måtte gjøres mindre enn før. Som en kompensasjon får kommuner som har høyere arbeidsgiveravgift enn i 2004, offentlige utviklingsmidler; RDA-midler. Midlene skal brukes til industriell næringsutvikling.

Magnor Næringshage AS er utpekt som prosjektleder for satsningsområdet Næringsliv – Skole de neste 3 årene. I 2012 sponset vi oppfinnermessa i Grue, og bedriftsbesøkene for 8. klassetrinn i hele regionen.
Men – det kommer mye mer..

Industribesøk EMV 2012
Industribesøk 8. klasse EMV Construction mai 2012

 

 

 

Vekterveien

I Eidskog, lengst sør i Hedmark mot svenskegrensen, ligger Vekterveien. Vekterveien er prosjektet som linker sammen dugnadsveiene gjennom en sammenhengende gang- og sykkelsti som alle i kommunen skal ha glede av. Veiene bygger sammen grendene i kommunen og skaper lyssatte, lange og trygge turmuligheter, men også binder sammen de ulike grendene på en ny måte. Det vil igjen føre til at menneskene som bor her kommer seg vel hjem etter besøk hos venner eller fra skolen. Av en slik skogsvei blir det litt mindre småkjøring og det er miljøet glad for. Vekterveien er en vei som er åpen for alle uten motor, 24 timer i døgnet og året rundt. Vekterveien binder Eidskog sammen.

Vekterveien er etablert som et prosjektsamarbeid mellom grunneiere, enkeltpersoner, lag og foreninger. Aktivitetene styres og ledes av en prosjektleder, og forventes å ha en varighet på ca 18 måneder. Prosjektet er delt inn i undergrupper som hver har ansvaret for sin del av veien. Som undergrupper skal det samarbeides med de ulike grendeutviklingslagene som er etablert på dugnadsbasis i kommunen. Disse grendeutviklingslagene er selve navet i prosjektet. De enkelte grendeutviklingslag velger trasé og ruster opp denne ut i fra sin lokalkunnskap. Alt skjer og i samarbeid og med godkjennelse fra grunneiere. På dugnadsbasis gjennomføres den fysiske opprustingen av vegen for de strekningene hvor dette kreves. Belysning, merking og markedsføringsføring gjennomføres samlet for hele prosjektet.

Kart over Vekterveien finner du her: